S-pipe Sverige AB • Relining - moderna stamrenoveringar

Kvalitet och miljö

Policys

Kvalitetspolicy

S-pipe Sverige AB ska erbjuda installationslösningar till rätt kvalitet som motsvarar och gärna överträffar kundens förväntningar. Vårt erbjudande ska fortlöpande utvecklas genom:

 • Engagerade och kompetenta medarbetare.
 • Vi tar ett tydligt ansvar och skapar förtroende.
 • Ständig förbättring genom utbildning, utveckling och erfarenhetsåterföring.
 • Kundnära relationer.

Miljöpolicy

S-pipe Sverige AB ska erbjuda installationslösningar som uppfyller kundens och samhällets miljökrav. Vårt erbjudande skall fortlöpande utvecklas för minskad miljöbelastning. Detta uppnår vi genom att:

 • Kontinuerligt förbättra miljöarbetet med tydliga mål och löpande uppföljning.
 • Ställa krav på våra leverantörer och samarbetspartners att tillhandahålla miljöanpassade produkter och tjänster.
 • Beakta lagar och myndighetskrav som minimikrav.
 • Kontinuerligt ta del av forskning och utveckling inom miljöområdet.

Arbetsmiljöpolicy

Alla medarbetare inom S-pipe Sverige AB har ett ansvar för att en god arbetsmiljö skapas och bibehålls. En god arbetsmiljö har stor betydelse för att alla ska känna trivsel och arbetsglädje och därmed kunna nå goda resultat.

 • Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas aktivt så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och vara en naturlig del i den dagliga verksamheten.
 • Följa de krav som lagar/avtal och myndigheter ställer.
 • Medarbetare på olika nivåer i bolaget skall ha den kompetens och befogenhet som krävs för att säkerställa att arbetsmiljön är god samt förbättra den.
 • Verktyg, maskiner och annan utrustning ska underhållas så att risk för arbetsskador och olycksfall undviks.
 • Varje medarbetare ska aktivt medverka till en god arbetsmiljö genom att ta ansvar i sitt arbete och visa omtanke för om andra